Pravilnik o rasvjetljavanju na e-Savjetovanju

Pravilnik Zakona o zaštiti od svjetlosnog one?iš?enja je na e-Savjetovanju do 23.5.2020., a mo?ete ga pogledati na ovoj poveznici. Primjedbe mogu pisati svi gra?ani Hrvatske, a va?no je napomenuti da Ministarstvo ima du?nost pregledati i odgovoriti na sve pristigle komentare. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je dalo na izradu Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima…

Novi Zakon na raspravi u Saboru

Prijedlog novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog one?iš?enja bio je na prvom ?itanju u Saboru gdje je prihva?en bez glasova “protiv” i uz raspravu upu?en predlagatelju na pripremu kona?nog prijedloga. Zakon smo ve? predstavili u prošlom postu, i koliko god imao nedostataka, znatan je napredak u odnosu na sad va?e?i Zakon koji prakti?ki ni?em nije…